S T A T U T
Stowarzyszenia 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej
im. Księcia Kinsky'ego


 Rozdział I  
Postanowienia ogólne§1

Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7.04. 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz, U. Nr 20, póz. 104 z pózniejszymi zmianami / niniejszego statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

§3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz naczelnych w Przemyslu
2.Dla własciwego realizowania zadań wynikających z celów Stowarzyszenia może ono prowadzić działalnosć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowosć prawną.

§5

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalnosć na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
2.Stowarzyszenie może prowadzić działalnosć gospodarczą. Dochody z działalnosci gospodarczej Stowarzyszenia służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowosć prawną.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach okreslonych w przepisach szczegółowych.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania,

§9

Okres działalnosci Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 Rozdział II  
Cele i sposoby działania


§10

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Ochrona pamięci udziału Polaków w I Wojnie Swiatowej w oddziałach armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej szczególnie z terenu Galicji.
2.Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków architektury fortecznej na terenie Galicji, upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy, że zespół architektoniczno - militarny Twierdzy Przemysl jest dziedzictwem kultury wielu narodów, z racji czego winien być zachowany dla potomnosci.
3.Podejmowanie zorganizowanych działań w celu chronienia zabytków cmentarnictwa wojennego I Wojny Swiatowej.
4. Popularyzowanie tradycji 3 Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky'ego.
5.Podejmowanie zorganizowanych działań w celu poszukiwania oraz chronienia przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych i wojskowych związanych z I Wojną Swiatowa.
6.Umożliwianie członkom i sympatykom Stowarzyszenia systematycznych spotkań celu wymiany poglądów, mysli doswiadczeń, wyników badań oraz eksponatów.
7.Odtworzenie tradycyjnych oddziałów 3 Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im.Księcia Kinsky'ego historycznie umundurowanych i wyposażonych.
8.Podnoszenie wiedzy wsród członków Stowarzyszenia w zakresie ich zainteresowań.
9.Powołanie i prowadzenie instytucji muzealno - ekspozycyjnych.
10.Podejmowanie zorganizowanych działań w celu zagospodarowania poszczególnych obiektów Twierdzy Przemysl na cele muzealno - ekspozycyjne, kulturalno-oswiatowe, handlowo-gastronomiczne.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

tr>
1. Organizacyjne działania upamiętniające udział Polaków w I Wojnie Swiatowej w różnych armiach zaborczych.
2. Dokumentowanie zapomnianych i niszczejących zabytków architektury fortecznej, oraz
pomoc w ich ratowaniu.
3. Odnajdowanie i dokumentowanie zabytkowych, zapomnianych miejsc pochówku wojskowych, ich porządkowanie i oznaczenie.
4. Poszukiwanie i zabezpieczenie przedmiotów codziennego użytku, pamiątek historycznych i wojskowych związanych z I Wojną Swiatową.
5. Utworzenie Muzeum Pamiątek I WojnySwiatowej.
6. Organizowanie odczytów, prelekcji i spotkań z naukowcami.
7. Nawiązywanie współpracy z muzeami i stowarzyszeniami kulturalnymi.
8. Organizowanie wystaw, konkursów i innych imprez tematycznie związanych z celami Stowarzyszenia.
9. Organizowanie wycieczek badawczych.
10. Podejmowanie współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach.
11. Organizowanie giełd staroci.
12. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i placówkami oswiatowo-wychowawczymi
13. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, sportowo-rekreacyjnych, handlowych i reklamowych.
14. Przejmowanie i użytkowanie obiektów zabytkowych, które poddane będą zabiegom konserwatorskim i adaptacyjnym.
15. Organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, okreslone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia.

§12

Stowarzyszenie prowadzi działalnosć gospodarczą poprzez:

1. Działalnosć wydawniczą.
2. Sprzedaż detaliczną na straganach i targowiskach.
3. Działalnosc bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalnosc związaną z kulturą.
4. Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.
5. Pozostałą działalnosc związaną ze sportem.
6. Działalnosc pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną.
7. Prowadzenie restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych.
8. Przygotowywanie i podawanie napojów.
9. Działalnosc rozrywkową i rekreacyjną.
10. Prowadzenie pól kempingowych (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pól namiotowych
11. Działalnosc usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 Rozdział III  
Członkowie, ich obowiązki i prawa


§13

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspieraj ących.
3. Członków honorowych.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnosć do czynnosci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Każdy pragnący wstąpić do Stowarzyszenia ma obowiązek wypełnić deklarację oraz uzyskać rekomendację przynajmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Każdy wstępujący do Stowarzyszenia ma obowiązek odbyć staż kandydacki a. staż kandydacki trwa od 3 do 12 miesięcy, b. długosć stażu ustala Zarząd Stowarzyszenia a także podejmuje decyzję o jego skróceniu i zakończeniu.
4. Przyjęcie na członka Zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd raz w miesiącu.
5. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, którzy wstąpili do niego przed dniem uchwalenia statutu, automatycznie stają się członkami Zwyczajnymi.
6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnoscią Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
8. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
9. Nadanie godnosci członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.

§16

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Korzystać ze zorganizowanego przez Stowarzyszenie systemu poradnictwa oraz urządzeń i udogodnień,
4. Korzystać ze swiadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. Noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.
6. Zgłaszania opinii i wniosków oraz postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
7. Odwoływać się od decyzji władz Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia Członków.

§17

1. Kandydatom na członków Stowarzyszenia przysługują uprawnienia wymienione w §16 punktach 3, 4, 7,
2. Kandydaci do Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem doradczym.

§18

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu, uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Czynne uczestniczenie w realizacji programów i planów pracy Stowarzyszenia.
4. Przyczynienie się w swoim srodowisku, miejscu pracy i nauki, do popularyzacji idei Stowarzyszenia.
5. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§19

6. Członkowie Stowarzyszenia opłacają miesięczną składkę w wysokosci ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
7. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia zwolnieni są od płacenia składek.

§20

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia otrzymują uprawnienia wymienione w §15 pkt. od 2 do 7.

§21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustępuje na skutek :

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależnosci do Stowarzyszenia, zgłoszonej na pismie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich innych zobowiązań, pod warunkiem jednak, że wczesniej członek nie popełnił czynów działań sprzecznych postanowieniami statutu, Zarządu i na szkodę Stowarzyszenia.
2. Smierci lub utraty osobowosci prawnej członka wspierającego.
3. Skreslenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 6 m-cy.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień, uchwał i regulaminów.
5. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekające karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
7. W przypadku okreslonym w pkt.3,4,5,6 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skresleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreslenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały lub orzeczenia.

§22

W przypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zwrotowi podlegają :

1. Odznaka organizacyjna Stowarzyszenia.
2. Legitymacja członkowska Stowarzyszenia.
3. Inne dokumenty, sprzęt,srodki finansowe, oraz wyposażenie będące w posiadaniu wykluczonego członka.

 Rozdział IV  


§23

Struktura organizacyjna:

Władzami i organami stowarzyszenia są:
A. Walne zgromadzenie Członków.
B. Zarząd Stowarzyszenia.
C. Komisja Rewizyjna.

§24

1. Kadencja wszystkich władz i organów Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większoscią głosów.
2. Wybór władz następuje sposród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli inny przepis nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większoscią głosów przy obecnosci, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§25

W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany sposród nie wybranych kandydatów, według kolejnosci uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może przemoczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§26

1.Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
A. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
B. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, zaproszeni goscie.
3. O miejscu i terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają przy obecnosci:
A. w terminie pierwszym - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
B. w terminie drugim, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. pózniej od terminu
pierwszego- bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§27

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo -wyborcze w terminie okreslonym w § 24 ust.
3. Walne zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący i sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejsć w skład osób prowadzących walne Zgromadzenie Członków i komisji na nim powołanych.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
A . z inicjatywy własnej
B . na żądanie Komisji Rewizyjnej
C . na umotywowane żądanie, co najmniej 30 % stanu osobowego członków zwyczajnych
8. W przypadku okreslonym w pkt. 7 ppkt. b i c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwoływane nie pózniej niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególnosci należy:

1.Okreslenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2.Uchwalenie statutu i jego zmian.
3.Uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia członków i jego zmian.
4.Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
5.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia.
6.Ustalenie wysokosci składek członkowskich innych swiadczeń lub opłat oraz ulg i zwolnień od nich.
7.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.
8.Podejmowanie uchwał o przynależnozci do innych organizacji krajowych i zagranicznych.
9.Rozpatrywanie wniosków postulatów wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
10.Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
11.Podejmowanie uchwał dotyczących majątku Stowarzyszenia.
12.Udzielanie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie uhonorowanych odmiennym statutem,
14.Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku zgodnie z art. 36 i 38 ust. Prawo o Stowarzyszeniach

§29

Zarząd kieruje całokształtem działalnosci Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialnosć przed Walnym Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
1. Zarząd składa się z 5 członków w tym:
A. Prezesa
B. Wiceprezesa
C. Sekretarza
D. Skarbnika
E. Członka Zarządu
2.Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
3.Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5.Do prawomocnosci posiedzenia i decyzji Zarządu wymagana jest obecnosć 50 % plus 1 członek Zarządu.
6.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większoscią głosów. W razie równosci rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

§30

Do zakresu zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Okreslenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Ustalenie budżetu i preliminarzy.
4. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
7. Organizowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, przyjmowanie, skreslanie członków.
9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji członkowskiej.
10. Wnioskowanie Walnego Zgromadzenia Członków o nadawanie tytułów Członków Honorowych Stowarzyszenia i ich pozbywanie.
11. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
12. Nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami.
13. Opracowywanie planów pracy.
14. Opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji programów, planów pracy, wydatków i przychodów finansowych składanie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków lub innych posiedzeniach.
15. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń.
16. Powoływanie jednostek terenowych, oddziałów, sekcji zainteresowań.

§31

Komisja Rewizyjna


1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnoscią.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. W razie zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków następują w głosowaniu jawnym wybory uzupełniające.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie innych władz Stowarzyszenia.

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1.Kontrolowanie Stowarzyszenia w zakresie całokształtu działalnosci pod względem prawidłowosci, celowosci zgodnosci z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz uchwał własnych Zarządu.
2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3.Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4.Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
5.Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalnosci.
6.Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, nie mogą jednak pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
8.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.

§33

W przypadkach okreslonych w §32 pkt 3 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno być zwoływane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie pózniej niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.

§34

Wszelkie funkcje w stowarzyszeniu pochodzące z wyboru są sprawowane honorowo.

§35

Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

 Rozdział V  
Majątek i fundusze


§36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomosci, ruchomosci, fundusze.

§37

1. Zródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
A. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
B .dochody z ruchomosci, nieruchomosci stanowiących własnosć lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
C. dotacje,
D . darowizny, zapisy i spadki,
E . wpływy z działalnosci statutowej
2. srodki pieniężne, niezależne od zródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie winny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad okreslonych przez Zarząd w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowosć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§38

1.Dla ważnosci oswiadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób z dowolnie wybranych konfiguracji:
A. Prezes,
B. Sekretarz.
C. Skarbnik.
2.Dla ważnosci innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy :
A. Prezes.
B . Wiceprezes.
C . Skarbnik.
D . Sekretarz.
E . Pozostałych członków Zarządu w dowolnej konfiguracji,

 Rozdział VI  
Zmianą statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§39

1. Uchwalenie statutu lob jego zmiana oraz podjęcie decyzji /uchwały/ o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większosci głosów - 3/4 przy obecnosci, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków okresla sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07. 04 .1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach /Dz, Nr 20 póz. 104 z pózniejszymi zmianami

 Rozdział VII  
Przepisy końcowe


§40

Statut został przyjęty uchwałą zebrania założycieli Stowarzyszenia odbytego w Przemyslu dnia 06 lipiec 2004 r.
§ 41

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego,